Tổng quan chương trình

Tổng quan chương trình

Chương trình Triệu Ngôi Nhà Xanh được khởi xướng bởi Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID). Với mục tiêu đạt được một triệu ngôi nhà và tòa nhà ở Việt Nam với hệ thống điện mặt trời áp mái, sử dụng rộng rãi hiệu quả năng lượng

Xem thêm
Lộ trình phát triển chương trình

Lộ trình phát triển chương trình

Chương trình Triệu Ngôi Nhà Xanh được lên kế hoạch thực hiện từ năm 2018 đến 2030. Trong giai đoạn này, chúng tôi hướng đến ít nhất một triệu ngôi nhà và tòa nhà xanh ứng dụng điện trời áp mái và các giải pháp xanh khác. Chương trình

Xem thêm

Lộ trình phát triển chương trình

Chương trình Triệu Ngôi Nhà Xanh được lên kế hoạch thực hiện từ năm 2018 đến 2030. Trong giai đoạn này, chúng tôi hướng đến ít nhất một triệu ngôi nhà và tòa nhà xanh ứng dụng điện trời áp mái và các giải pháp xanh khác. Chương trình

Xem thêm
Lộ trình phát triển chương trình
Các giải pháp sản phẩm

Các giải pháp sản phẩm

Chương trình Triệu Ngôi Nhà Xanh chịu trách nhiệm kết nối khách hàng với các nhà cung ứng uy tín trong nhiều lĩnh vực giải pháp xanh khác nhau.

Xem thêm
Đăng ký tham gia

Đăng ký tham gia

Đăng ký tham gia chương trình để nhận sự hỗ trợ, tư vấn để ứng dụng các giải pháp xanh cho gia đình, cơ sở kinh doanh và các công trình khác, …

Xem thêm

Đăng ký tham gia

Đăng ký tham gia chương trình để nhận sự hỗ trợ, tư vấn để ứng dụng các giải pháp xanh cho gia đình, cơ sở kinh doanh và các công trình khác, …

Xem thêm
Đăng ký tham gia
Đăng ký