Đối tác của Triệu Ngôi Nhà Xanh

Chương trình Triệu Ngôi Nhà Xanh vì Việt Nam thịnh vượng đã hình thành được mạng lưới đối tác thuộc các lĩnh vực khác nhau như: các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan nhà nước; đối tác phát triển; doanh nghiệp; các bên cung cấp tài chính; các hội/hiệp hội; viện nghiên cứu; các trường đại học; cộng đồng,…(Danh sách logo hiển thị bên dưới). Các bên hợp tác dựa trên nguyên tắc: Hợp tác – Cùng có lợi – Bình đẳng – Tôn trọng – Chia sẻ trách nhiệm – Công bằng – Minh bạch với mục tiêu lan tỏa và nhân rộng các giải pháp xanh rộng khắp Việt Nam.

Đăng ký